การวิจัยตลาด   รูปแบบบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

      โครงการวิจัยตลาด ศึกษาการยอมรับของผู้บริโภคต่อรูปแบบบ้านแบบต่างๆ  มีวัตถุประสงค์การวิจัยหลักคือต้องการนำข้อมูลด้านการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบบ้าน 3 แบบ ตลอดจนกำลังซื้อของแต่ละกลุ่มมาใช้ประกอบการวางแผนตลาด เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

      โดยทำการเก็บรวบรวมกับผู้บริโภค จำนวน 300 คน 

 • การวิจัยนี้จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว(Face to face Interview) โดยใช้แบบสอบถาม ทำการสัมภาษณ์คนละประมาณ 50-60 นาที  และใช้การโทรศัพท์เพื่อการแนะนำและการนัดหมาย

      (Desktop research by face to face semi-structured interviews, as well as Telephone Introduction, each lasting about 50 – 60 minutes)

 • การวิเคราะห์ข้อมูล

* ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data analysis)

      –  Percentage, Frequency

      –  Cross tabulation Analysis

  *ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data analysis)

     – Content Analysis

 

           ผลการวิจัย พบว่า

 1. ข้อมูลทั่วไป
 • ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย

    อายุ  36-40  ปี

 • มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน  30,000-40,000  บาท 

    มีรายได้ภายในครอบครัว  50,000-60,000  บาท

 • มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก-กลาง และเป็นพนักงาน

     บริษัทเอกชน

 • ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านเดี่ยว  2  ชั้น มาเป็น

   ระยะเวลา 10 ปี

 • มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-4  คน
 1. ความต้องการพื้นฐาน
 • ในการตัดสินใจซื้อบ้านส่วนใหญ่ผู้ตอบจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง

 

 • ผู้บริโภคต้องการซื้อบ้านหลังต่อไปเป็น บ้านเดี่ยว  2  ชั้น

   โดยจำนวนมากกว่าครึ่งต้องการซื้อในระยะเวลา 6-12 เดือน

 • ขนาดที่ดิน ที่ต้องการซื้อ คือ 50-60 ตรว. และมีขนาดพื้นที่

   ใช้สอย  120-150 ตรม.

 • มีจำนวนห้องนอน 3 ห้อง และมีห้องน้ำ 2 ห้อง 
 • มีที่จอดรถ 2 คัน
 • ตั้งงบประมาณไว้ที่  3 ล้านบาท
 • ส่วนสถานที่ตั้ง ส่วนใหญ่ ต้องการซื้อบริเวณคลองสามวา 

    (นิมิตใหม่ กับ ประชาร่วมใจ) และ ถนนรามอินทรา

 1. การส่งเสริมการตลาด
 • ด้านการส่งเสริมการขายต้องการส่วนลดที่ 2-5 แสนบาท
 1. ความต้องการด้านที่อยู่อาศัย
 • ผู้บริโภคต้องการซื้อบ้านหลังต่อไปเป็น บ้านเดี่ยว 2  ชั้น

   โดยจำนวนมากกว่าครึ่งต้องการซื้อในระยะเวลา 6-12 เดือน

 • ขนาดที่ดิน ที่ต้องการซื้อ คือ 50-60 ตรว. และมีขนาดพื้นที่

   ใช้สอย  120-150 ตรม.

 • มีจำนวนห้องนอน 3 ห้อง และมีห้องน้ำ 2 ห้อง 
 • มีที่จอดรถ 2 คัน
 • ตั้งงบประมาณไว้ที่  3 ล้านบาท
 • ส่วนสถานที่ตั้ง ส่วนใหญ่ ต้องการซื้อบริเวณคลองสามวา 

    (นิมิตใหม่ กับ ประชาร่วมใจ) และ ถนนรามอินทรา

 • ด้านการส่งเสริมการขายต้องการส่วนลดที่ 2-5 แสนบาท

 

 1. ข้อมูลทางการตลาด
 • สำหรับขนาดพื้นที่ที่สนใจซื้อหากพิจารณาจากแบบบ้านโดยรวม จะสนใจซื้อที่ขนาด 60 ตรว. และมีที่จอดรถ 2 คัน
 • วงเงินที่สามารถผ่อนชำระได้ คือ  15,000-20,000  บาท/เดือน
 • สำหรับความสนใจที่จะซื้อรถที่มีที่จอดรถ 1 คัน พบว่า ยังไม่แน่ใจ ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบ
 • ส่วนราคาที่เหมาะสมจากการที่ผู้บริโภคเอ่ยขึ้นมาเอง พบว่า ทุกรูปแบบ จะมีราคาที่เหมาะสม คือ 3 ล้านบาท
 • อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการย้ำถามราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่กล่าวว่า สำหรับแบบ A2  และ E  ราคาสามารถปรับได้อีก เป็น  25  ล้านบาท
 • สำหรับขนาดพื้นที่ที่สนใจซื้อหากพิจารณาจากแบบบ้านโดยรวม จะสนใจซื้อที่ขนาด 60 ตรว. และมีที่จอดรถ 2 คัน
 • วงเงินที่สามารถผ่อนชำระได้ คือ  15,000-20,000  บาท/เดือน
 • สำหรับความสนใจที่จะซื้อรถที่มีที่จอดรถ 1 คัน พบว่า ยังไม่แน่ใจ ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบ
 • ส่วนราคาที่เหมาะสมจากการที่ผู้บริโภคเอ่ยขึ้นมาเอง พบว่า ทุกรูปแบบ จะมีราคาที่เหมาะสม คือ 3 ล้านบาท
 • อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการย้ำถามราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่กล่าวว่า สำหรับแบบ A2  และ E  ราคาสามารถปรับได้อีก เป็น  25  ล้านบาท
 • สำหรับขนาดพื้นที่ที่สนใจซื้อหากพิจารณาจากแบบบ้านโดยรวม จะสนใจซื้อที่ขนาด 60 ตรว.  และมีที่จอดรถ 2 คัน
 • วงเงินที่สามารถผ่อนชำระได้ คือ  15,000-20,000  บาท/เดือน
 • สำหรับความสนใจที่จะซื้อรถที่มีที่จอดรถ 1 คัน พบว่า ยังไม่แน่ใจ ต้องดูปัจจัยอื่นประกอบ
 • ส่วนราคาที่เหมาะสมจากการที่ผู้บริโภคเอ่ยขึ้นมาเอง พบว่า ทุกรูปแบบ จะมีราคาที่เหมาะสม คือ 3 ล้านบาท
 • อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการย้ำถามราคา ผู้บริโภคส่วนใหญ่กล่าวว่า สำหรับแบบ A2  และ E  ราคาสามารถปรับได้อีก เป็น  25  ล้านบาท
 • โดยสรุป ผู้บริโภคมีความพอใจต่อบ้านแต่ละแบบ ดังนี้

  A1   พอใจ  ความสวยงาม ความทันสมัยของหน้าต่าง ประตู

   A2   พอใจ ความทันสมัยของตัวบ้าน, ศิลปะการออกแบบภายใน, ความสวยงาม

   B1   พอใจ ความสวยงาม, เนื้อที่ประโยชน์ใช้สอย, ศิลปะการออกแบบภายนอก

B2   พอใจ  ความสวยงาม, ความทันสมัยของหน้าต่าง ประตู , ศิลปะการออกแบบ

                    ภายใน

  C     พอใจ   ความสวยงาม, เนื้อที่ประโยชน์ใช้สอย

 D     พอใจ   เนื้อที่ประโยชน์ใช้สอย

  E     พอใจ ความสวยงาม ศิลปะการออกแบบภายนอก  หน้าต่าง ประตู

 • ความคิดเห็นต่อซุ้มประตู และ Club House พบว่า

      – ส่วนใหญ่ เห็นว่าดีแล้ว แต่ควรปรับซุ้มประตู สูงเกินไป  และป้ายชื่ออยู่สูงมาก ตัวอักษรเล็ก เวลาขับรถอาจจะมองไม่เห็น  และบางส่วนเห็นว่าควรมีรถบริการเข้า-ออกหมู่บ้านด้วย

      – ส่วน Club House เห็นว่า  ดีแล้ว การออกแบบแปลกตาดี  แต่อาจจะร้อนเกินไป เพราะเป็นกระจกเยอะมาก และควรมีเนื้อที่มาก สำหรับจอดรถ มีสนามเด็กเล่น ฯลฯ