วิจัยตลาด สังคม ธุรกิจ การศึกษา สิ่งแวดล้อม

บริษัทวิจัยตลาด ARC. เป็น บริษัทวิจัย ที่มีทีมวิจัยคนไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์ วิจัยตลาด สังคม ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม การศึกษา อุตสาหกรรม มายาวนาน ทำให้เราได้พัฒนาชื่อเสียงในตลาดสินค้าแทบทุกประเภท รวมทั้งเวทีการวิจัยทางสังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าทีมงานที่ปรึกษาของเรามีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเวทีให้คำปรึกษาทางธุรกิจซึ่งเรามีการนำเสนอแนวทางและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจนสำหรับลูกค้า รวมทั้งทำการชี้นำทิศทางธุรกิจที่แม่นยำถูกต้องผ่านการวิจัยในเชิงลึก ท...
More

การสำรวจความเป็นไปได้ของ โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ วัชรพล

โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ วัชรพล กรุงเทพมหานคร การวิจัยตลาด (Market Survey) การสำรวจความเป็นไปได้ของ “โครงการคอมมูนิตี้ มอลล์  วัชรพล กรุงเทพมหานคร” ปี 2555   ผลการวิจัย การสำรวจตลาดความคิดเห็นของประชาชน ในพื้นที่ ถนนวัชรพล จำนวน 500 คน พบว่า ประชากรที่ทำการศึกษาเป็นเพศชาย ร้อยละ 42  หญิง ร้อยละ 58   มีรายได้เดือนละ ประมาณ มากกว่า 60,000 บาท ร้อยละ 40.0  รองลงมาเป็นกลุ่มผู้มีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท   และส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 41-50 ปี ร้อยละ 33.8   นอกจากนั้นยังพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น...
More

วิจัยตลาด::การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study)

วิจัยตลาด-การวิจัยเพื่อค้นหาเอกลักษณ์ เชิงพื้นที่( Area Identity Study) กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานวิจัยตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้นโยบายเชิงรุกในมิติของการสร้างการรับรู้ความเป็น “เอกลักษณ์ของพื้นที่” เนื่องจากต้องการสร้างความชัดเจนในเรื่องเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่จะทำให้สามารถนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีลักษณะโดดเด่นและสื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง เอกลักษณ์   คือ  สิ่งที่แสดงให้เห็นความแตกต่างจากสิ่งอื่น เป็นลักษณะดีงาม  พิเศษ  โดดเด่นเฉพาะตัว อาจเป็นเอกลักษณ์ที่มีอ...
More